Tag: Aonghas Phàdraig Caimbeul

Cò na 5 Nobhailean Gàidhlig as Cudromaiche?

Tha fhios nach e an Nobhail Ghàidhlig an gnè litreachais as motha fèill neo as farsainge leughte aig luchd-leughaidh na Gàidhlig air iomadh adhbhar (seach bàrdachd neo an sgeulachd ghoirid), ach nuair a thathar a’ bruidhinn air canon litreachais, .i. na leabhraichean as buadhmhoire san dualchas litreachail, tha nobhailean tric mar stèidh ann. (Tha ceist […]

Read more