Meg Bateman


Meg-BatemanWhen?:
 Sunday 26th, 12pm

Where?: Livestreamed video
What?: A Gaelic discussion as part of #féislitalba

Rugadh Meg Bateman ann an Dùn Èideann an 1959. Thug i a-mach ceum an Ceiltis ann an Oilthigh Obar Dheathain far an robh i a’ teagasg airson iomadh bliadhna. Bidh i a-nise a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig. ’S iad litreachas agus feallsanachd na cuspairean-teagaisg aice, agus bha i an sàs ann an ‘Uinneag dhan Àrd an Iar’, pròiseact mu ealain lèirsinneach na Gàidhealtachd. Tha i air trì cruinneachaidhean bàrdachd Ghàidhlig a thoirt a-mach, le eadar-theangachadh gu Beurla, agus dheasaich is dh’eadar-theangaich i trì duanairean de bhàrdachd is laoidhean meadhan-aoiseach, cràbhach, is na 17mh linn.

Meg Bateman was born in Edinburgh in 1959. She studied Celtic at Aberdeen University and taught there for many years. She now teaches through the medium of Gaelic at Sabhal Mòr Ostaig in Skye. She teaches literature and philosophy and is involved in a project into the visual arts in the Highlands, “Window to the West”. She has brought out three collections of Gaelic poetry with English translations and has co-edited and translated three anthologies of medieval, 17th century and religious verse.

Books from Meg: Waterstones | Blackwell’s | Amazon | Gaelic Books CouncilIndie Bookshops near you