Sunday: The Gaelic Revival.


Cha naidheachd e gu bheil a’ Ghàidhlig fhathast ann an cunnart, ach le crìonadh a’ tighinn air a’ chrìonadh fhèin, a bheil dòchas ann gun tàlaidh litreachas na Gàidhlig luchd-leughaidh agus luchd-labhairt ùr dhan chànan? Bidh Tim Armstrong agus Meg Bateman a’ suathadh ris na cuspairean seo agus mar a chuireas na leabhraichean aca fhèin ris an athbheòthachadh.

Gaelic’s struggle for survival in Scotland is well known but as the decline in use slows is there hope for Gaelic literature to inspire new readers and speakers? Tim Armstrong and Meg Bateman will discuss a number of these issues and how how their own books contribute to the Gaelic revival. (This conversation will be in Gaelic.)

Books from Meg: Waterstones | Blackwell’s | Amazon | Indie Bookshops near you
Books from Tim: Waterstones | Blackwell’s | Amazon | Indie Bookshops near you


saltire-logoScotLitFest is part of #Saltire80, and supported by Creative Scotland.

promobox_bigpic